باتری سیلید اسید 12 ولت

باتری 12 ولت 1.3 آمپر

باتری 12 ولت 2.3 آمپر

باتری 12 ولت 2.8 آمپر

باتری 12 ولت 3.3 آمپر

باتری 12 ولت 4.5 آمپر

باتری 12 ولت 7 آمپر

باتری 12 ولت 9 آمپر

باتری 12 ولت 12آمپر

باتری 12 ولت 18 آمپر

باتری 12 ولت 28 آمپر

باتری 12 ولت 42آمپر

باتری 12 ولت 65 آمپر

باتری 12 ولت 100 آمپر

باتری 12 ولت 155آمپر